Svazek obcí Východní Krkonoše
Evropská unie / Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost

Studie odpadového hospodářství SOVK

Číslo smlouvy: 1200500032

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Cíle studie

Cílem této studie by mělo být navržení optimálních variant, jak nakládat s odpady v regionu východních Krkonoš, které budou v souladu s nově vzniklým zákonem o odpadech a které budou odpovídat standardům jednotlivých obcí.

Při zpracování studie je třeba klást důraz na rozdílné podmínky v rámci regionu a brát v potaz řešení na sídlištích, ve vesnické zástavbě a v horských oblastech.

Dokument by měl sloužit jednak k implementaci stanovených cílů v členských obcích SOVK, ale také jako pomoc při rozhodování v otázkách budoucího rozvoje odpadového hospodářství.

Součástí studie je i analýza současného stavu kompostárny v Mladých Bukách a navržení její budoucí podoby.

Částka za zpracování studie činí 300 000 Kč, z čehož 85 % bude financováno ze Státního fondu životního prostředí.

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách www.mzp.cz www.sfzp.cz.

mzp.pngsfzp.png 
   

Zpracovaný dokument k nahlédnutí zde: Studie odpadového hospodářství

  .